(+389) 070 376 213
office@paper-mill.eu

Одржливост

Посветени сме на целосно исполнување на нашата заложба да обезбедиме високо квалитетни производи, да ги почитуваме клиентите, соработниците и вработените, да обезбедиме здраво и безбедно работно опкружување, здрава животна средина и да бидеме активен чинител во локалната и пошироката заедница. Само на тој начин ќе обезбедиме одржливо работење и одржлив раст за нашата компанија и нашите акционери. Одржливоста на Пејпер Мил ја градиме преку три главни столба: заштита на животната средина, општествена одговорност и грижа за заедницата и грижа за вработените.

Заштита на животна средина

Пејпер Мил е единствениот рециклатор на хартија во Република Северна Македонија. Нашите заложби се целосно насочени кон заштита на животната средина, и тоа не само декларативно, туку преку интензивни инвестиции и имплементација на технологии и практики за еколошко однесување. Во текот на 5 години од преземањето на старата фабрика во Кочани, Пејпер Мил има вложено 8 милиони евра во:

  • Котел на метан.
  • Котел на био маса за да се замени стариот котел на мазут и се намали емисијата на азотни и сулфатни оксиди (NOx и SOx).
  • Инвестиции во воден филтер.
  • Систем за продувување на цевките и систем за додавање на дополнителен воздух во горилникот на котелот со што се намалува СО во димните гасови.
  • Апликација на технологии за заштеда на енергија и редукција на потрошувачка на вода.
  • Вреќесет филтер со што тројно се намалува емисијата на ситна прашина во воздух до 50 mg/Nm³.
  • Поставување на технологии за враќање на искористената вода во процесот и речиси целосно елиминирање на емисијата на отпадни води.
  • Песочен филтер за рециклирање на отпадна вода.
  • Имплементација на систем за управување со квалитет и со животна средина согласно меѓународните ISO стандарди.
  • Пречистителна станица прва фаза, а планирани се дополнителни средства за комплетирање на проектот до крајот на 2021г.

Собирањето и користењето на отпадна хартија како суровина го помага решавањето на проблемот со чување на отпадна хартија на корисни површини и учествува во исполнувањето на националните цели на државата за степен на рециклирање на отпаден материјал.

Пејпер Мил користи исклучиво еколошки енергенси – био горива, односно био маса - сончогледови пелети и природен компресиран гас – метан. Фабриката има поставено целосно инсталација и потребни се само мали прилагодувања за да може да го префрли производството на централен гас, кога ќе стане достапен во околината на Кочани.

Општествена одговорност

За Пејпер Мил е важно да биде активен чинител во заедницата во која работи. Покрај значајното социо-економско влијание кое го има компанијата во рамки на локалната заедница, но и на национално ниво – преку вработувања, плаќање придонеси и даноци кон државата, ангажирање на локални добавувачи, компанијата силно се залага да вложува во активности кои носат бенефит за локалната заедница и го подобруваат животот на луѓето во Кочани. Важно ни е да работиме одговорно – одговорно во однос на законите, но и во однос на заедницата од која сме дел.
Пејпер Мил е отворен за поддршка на проекти кои се однесуваат на заштита на животната средина, рециклирање, едукативни проекти за подигнување на свесноста за зачувување на животната средина и природните ресурси, донации и помош на социјално ранливи групи и други проекти од општ интерес за јавноста. Сите заинтересирани организации можат да побараат средба за претставување на проектот или да испратат кусо резиме за проектот на office@paper-mill.eu.

Грижа за вработени

Ние во Пејпер Мил веруваме дека вработените се нашиот највреден ресурс, а нивната безбедност е наш приоритет. Вложуваме во редовни здравствени прегледи, едукација за безбедност при работа и контроли на работните процеси, со цел да обезбедиме сигурна и безбедна работна средина за нашите вработени.

Освен тоа вложуваме и во обуки за проширување на нивните знаења и вештини, надградување на искуството и зголемување на нивните компетенции. Пејпер Мил овозможува правична и фер работна средина, без дискриминации по било каков основ и поттикнува култура на меѓусебно разбирање, почитување и соработка.